NURKOWANIE W SKAFANDRZE KLINGERTA

2016-08-23

Karl Heinrich Klingert - wynalazca, konstruktor i mechanik, urodzony w Praczach Odrzańskich koło Wrocławia w 1760 roku.

24 czerwca 1797r. w Odrze na wysokości miejscowości Opatowice odbyło się nurkowanie w skafandrze atmosferycznym jego konstrukcji.

25 czerwca 2016r. we Wrocławiu, na Wyspie Słodowej, w 219 rocznicę odbyło się nurkowanie w replice skafandra Klingerta.
Replika została wykonana na podstawie rysunków i opisów Klingerta, opublikowanych w książce w roku 1797.
Prace rekonstrukcyjne odbywały się blisko dwa lata, w warszawskim Muzeum Nurkowania pod kierownictwem Pani Kariny Kowalskiej.

Skafander Klingerta to cylinder o średnicy szerokości bioder nurkujacego, zakończony kopułą wykonaną z blachy i składający się z dwóch części, celem wygody zakładania. Całość blaszanej konstrukcji kończyła się na wysokości  bioder, a w górnej części była całkowicie osłonięta głowa, z otworami do patrzenia i do oddychania. Otwory do oddychania połączone były wężami idącymi na powierzchnię. Jednym nurek wydychał zużyte powietrze na powierzchnię, a drugim czerpał powietrze z powierzchni.  W górnej części konstrukcji skafandra, były wycięte w blasze otwory na ramiona. Na cylinder zakładało się skórzaną kurtkę oraz spodnie, które uszczelniały otwory, na ramiona oraz nogi. Ponadto, na dolnej części cylindra zamocowane były 4 haczyki, na których wieszało się ciężarki niezbędne do zanurzenia. W takim skafandrze nurek przeszkolony przez Klingerta spędził pod wodą według świadków tego wydarzenia, 13 minut na głębokości ok. 3m.
Wydarzenie spotkało się z dużym zainteresowaniem członków europejskich Stowarzyszeń Miłośników Historii  Nurkowania. Specjalnie na tę okazję przybyli goście z Polski, Norwegii, Szwecji, Francji, Niemiec, Austrii, Wielkiej Brytanii i Republiki Czeskiej.

Właściwie do ostatecznego zanurzenia dawało się wyczuć atmosferę oczekiwania i napięcia, czy zrekonstruowany, wyłącznie na podstawie rysunków, sprzęt zadziała bez zarzutu.
Jedno z odwiecznych marzeń ludzkości - by oglądać świat pod wodą - we wrocławskim retro nurkowaniu, również znalazło swe potwierdzenie, że człowiek, ze swoją ciekawością i wytrwałością  jest w stanie pokonać przyrodzone ograniczenia. Jakkolwiek sam Klingert zdawał się być bardziej praktyczny i wynalazek miał głównie służyć do pracy i ochrony ludzkiego życia.

Wieczorem, w piwnicy Świdnickiej odbyła się okolicznościowa kolacja. Spotkanie było również okazją do wręczenia Pani Karinie Kowalskiej złotej odznaki Towarzystwa Miłośników Wrocławia. Nagrodę wręczył Pan Zbigniew Magdziarz, zastępca dyrektora Biura Rady Miejskiej Wrocławia.
Nurkowanie w skafandrze Klingerta zgromadziło również miłośników historii Wrocławia.Karl Heinrich Klingert – an inventor, constructor and engineer, born in Pracze Odrzańskie, near Wrocław, in 1760.
On June 24,  1797, a dive in the atmospheric diving suit made by Klingert, took place in the Oder River, round the village of Opatowice.
On June 25, 2016, at Słodowa Island in Wrocław, divers went underwater wearing the replica of the Kilngert’s suit, to celebrate the 219th anniversary of the very first dive.
The replica was reconstructed basing on the pictures and descriptions made by Kingert, released in the book back in 1797.
The reconstruction works, headed by Mrs. Karina Kowalska, had been carried in the Warsaw Diving Museum and lasted for nearly two years.
Klingert’s diving suit is a waist-wide cylinder, ended with the steel-made dome and composed of two parts, so to make the putting-on process more comfortable. The tin structure was waist high and upper section was entirely covering the head, providing special holes for watching and breathing.  Breathing openings were linked with hoses going upwards to the surface.  The diver was exhaling used air off with one of those, whilst another one served for inhaling. The upper part of the diving suit structure featured shoulder folds cut in the sheet. A leather jacket and trousers were put on the cylinder in order to seal the shoulder and leg openings. Moreover, the lower section of the cylinder had 4 hooks to hold weights, necessary to let the diver submerge.  The witnesses claimed that the diver wearing  the suit, having been previously trained by Klingert, spent  13 minutes down at the depth of ca. 3 meters.
This event impressed members of European Diving History Associations’ Fans. This very occasion was visited by numerous guests from Poland, Norway, Sweden, France, Germany, Austria, the UK and Czech Republic.
Actually, until the last diving session everyone seemed to be anxious and bit nervous whether the equipment, reconstructed barely on a basis of pictures, would work properly.
One of the everlasting dreams of humanity  - a desire to watch the underwater world – was also confirmed by the Wrocław retro dive, proving that the human being, with its curiosity and persistence, was able to break its inborn limits. However, Klingert himself seemed to be more practical and his invention was mainly meant to be used for professional purposes and protect man’s life.
In the evening, a ceremonial dinner was organized in the Świdnicka Basement . This meeting was also a chance to grant Mrs. Karina Kowalska a Golden Badge of the Wrocław Lovers Association. The award was handed by Mr. Zbigniew Magdziarz, Deputy Director of the City Council Office in Wrocław.
In addition, the dive in the Klingert’s diving suit attracted a large number of Wrocław history enthusiasts.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.